OFERTA

Sukces klastrów nie tylko jest mierzony poziomem aktywności jej członków oraz wyników ich prac, ale również sprawnością działania koordynatora klastra.

Koordynator klastra „Zielona Chemia” zapewnia członkom klastra portfel usług podstawowych, który jest zapewniony dzięki opłatom członkowskim. W skład tego portfela wchodzą następujące usługi.

USŁUGI

 • Zaangażowanie animatorów w codzienne kontakty z członkami klastra (dostępność przez e-mail, telefon oraz w ramach bezpośrednich kontaktów w siedzibie członka klastra lub koordynatora klastra)
 • Zaangażowanie opiekunów technologicznych, którzy w ramach podstawowego pakietu udzielają do 5 godzin wsparcia przy identyfikowaniu lub rozwiązywaniu problemów technologicznych u danego członka klastra
 • Administrowanie i aktualizacja bazy danych firm, jednostek naukowych i ekspertów branżowych
 • Dostarczenie informacji o planowanych konkursach w ramach publicznych programów wsparcia
 • Dostarczenie informacji o planowanych konkursach, w ramach których mogą powstać większe konsorcja krajowe lub międzynarodowe
 • Pomoc przy powołaniu międzynarodowych konsorcjów naukowo-przemysłowych, w których klaster może wpisać się dzięki swojemu profilowi działań
 • Coroczna aktualizacja tematów leżących w zakresie zainteresowania członków klastra, mogących być podstawą dla uruchomienia nowych platform tematycznych lub dla rozszerzenia zakresu tematycznego istniejących platform tematycznych
 • Utrzymanie strony internetowej, w tym przedstawienie profilów członków klastra oraz poinformowanie o aktualnych wydarzeniach w klastrze
 • Organizacja imprezy „CHEMIKA”
 • Opracowanie wspólnego stanowiska w sprawach istotnych dla członków klastra oraz przekazanie propozycji do określonych instancji

DEDYKOWANE USŁUGI

Ponadto, koordynator klastra może zorganizować dedykowane usługi w zakresie:
Wiedzy o nowych technologiach, w tym:

 • Zidentyfikowanie problemów i wyzwań stojących przed członkami klastra
 • Rozeznanie rynku w sprawie dostępnych technologii dla rozwoju nowych produktów lub dla usprawnienia procesów wytwarzania i przetwarzania
 • Zorganizowanie spotkań tematycznych, wymiany dobrych praktyk oraz warsztatów podczas których omawiane są określone technologie i dobre praktyki ich stosowanie
 • Wsparcie przy przygotowaniu projektów demonstracyjnych, w których zaangażowanych są różne podmioty z klastra

Internacjonalizacji:

 • Ocena wśród firm możliwości pozycjonowania się na rynkach zagranicznych w ramach spotkań bilateralnych, spotkań warsztatowych oraz szkoleń
 • Przygotowanie i organizacja misji gospodarczych
 • Organizowanie kampanii promocyjnych oraz pozycjonowanie grup podmiotów na wybranych targach za granicą

Wiedzy i kompetencji:

 • Inicjowanie współpracy ze szkołami technicznymi w zakresie przekazania potrzeb i oczekiwań firm (np. materiałoznawstwo, operator maszyn)
 • Zorganizowanie spotkań informacyjnych dotyczących stosowania przepisów prawa, procedur administracyjnych i innych wymogów wynikających z ustawodawstwa polskiego i międzynarodowego

Usługi te są każdorazowo wycenione, a podmioty korzystające z nich angażują się finansowo, aby umożliwić ich skuteczną realizację.

DOŁĄCZ DO NAS

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nazwa Firmy

Treść wiadomości