Energia

Przemysł chemiczny ma istotny udział w emisji gazów cieplarnianych w Europie. Energochłonność procesów przetwórczych w tym przemyśle, przy wysokich cenach surowców energetycznych, zagraża jego konkurencyjności w skali światowej.

Nowe techniki zwiększające efektywność energetyczną w przemyśle chemicznym dotyczą zarówno zastosowania nowych technik wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych dla procesów chemicznych jak i wykorzystania substancji chemicznych w procesach energetycznych, czy też wdrożenia technik procesowych (np. nowe katalizatory, niskotemperaturowe reakcje, wykorzystanie wodoru i CO2)

Klaster stawia na poprawę efektywności energetycznej w przemyśle chemicznym, budując konsorcja naukowo-przemysłowe, realizując krajowe i międzynarodowe projekty badawcze oraz demonstracje w przedsiębiorstwach będących członkami klastra. Konieczne będzie rozszerzenie klastra o jednostki naukowe i przedsiębiorstwa, które uzupełniać będą w klastrze obecnie brakujące kompetencje.

Odzysk materiałów

Koncentracja surowców głównie w rękach Chin i Rosji oraz usytuowanych w rejonach niestabilnie polityczno-militarnie stanowi zagrożenie dla europejskiej gospodarki na najbliższe 20 lat. Próby ograniczenia odpadów oraz uzyskania efektywności surowcowej w procesach przemysłowych okazały się w ostatnich latach niewystarczające.

W ramach filozofii „gospodarka okrężna” (ang. Circular Economy) zachęca się do projektowania i wytwarzania produktów w taki sposób, że wpływ na środowisko na poszczególnych etapach łańcucha wartości jest minimalny a zastosowane składniki mogą być powtórne wykorzystane.

Klaster ma stać się znaczącym krajowym centrum kompetencji w zakresie technik odzysku materiałów i ich ponownego wykorzystania w procesach chemicznych i energetycznych. Głównym motorem rozwoju filaru będą konsorcja naukowo-przemysłowe kreujące nowe łańcuchy wartości w ramach projektów badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych.

prof. Zenon Tartakowski
Opiekun Platformy

Opiekun Platformy odzysku materiałów i energii, pracownik Instytutu Inżynierii Materiałowej ZUT w Szczecinie. Praktyk od lat zajmujący się problematyką zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych (recyklatów). Jako opiekun platformy zajmuje się projektami związanymi z odzyskiem materiałów i energii oraz gospodarką odpadami.

Członkowie klastra