RADA SEKTOROWA DS. KOMPETENCJI CHEMIA – POTRZEBY I CELE DZIAŁANIA

1 października br. w Szczecinie odbyło się spotkanie inauguracyjne partnerów RADY SEKTOROWEJ DS. KOMPETENCJI – CHEMIA w biurze Stowarzyszenia Klaster Chemiczny Zielona Chemia.

Celami działania Rady, zorganizowanej przez Klaster Chemiczny Zielona Chemia w Szczecinie (lidera projektu) oraz partnerów EUROKREATOR T&C SP. Z O. O. z Krakowa, POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE w Warszawie jest zwiększenie dopasowania umiejętności i kompetencji obecnych i przyszłych kandydatów do pracy i pracowników do potrzeb zgłaszanych przez pracodawców w sektorze chemicznym.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji dla Sektora Chemii (SCH), będzie skupiała 35 przedsiębiorców 5 przedstawicieli instytucji edukacji formalnej i pozaformalnej, 20 przedstawicieli instytucji rynku pracy, organizacji branżowych i partnerów społecznych, stanowiącej platformę wymiany doświadczeń, przestrzeń identyfikowania obecnych i przyszłych potrzeb kompetencyjnych pracodawców oraz kreowania rozwiązań edukacyjnych, legislacyjnych i organizacyjnych na rzecz ich zaspokojenia.

Dzięki realizacji celu głównego projektu – przedsiębiorstwa będą dostarczać wiarygodnych danych o potrzebnych kwalifikacjach w reprezentowanym przez siebie sektorze. Pozwoli on także na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Wyniki corocznych ogólnopolskich Badań BKL realizowanych w ramach projektu PARP wskazują, że 75% przedsiębiorstw deklaruje problem ze znalezieniem kandydatów do pracy odpowiadających na ich potrzeby. 30% pracodawców nie inwestuje w rozwój swoich pracowników, natomiast 25% spośród tych pracodawców, którzy korzystają z edukacji pozaformalnej, nie jest zadowolona z jej efektów, 30% przedsiębiorców spośród nieinwestujących jako główną przyczynę wskazuje brak oferty odpowiadającej na ich potrzeby. Problemy te w największym stopniu dotyczą najmniejszych firm w Polsce. Polityka edukacyjna państwa w ostatnich kilkunastu latach doprowadziła do znacznej redukcji szkół zawodowych. Efektem takich działań jest brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry dla sektora. Jednym z problemów zgłaszanym przez przedsiębiorców w obszarze zasobów ludzkich jest brak dostępu do wykwalifikowanych kadr posiadających doświadczenie w branży chemicznej. Rynek pracy nie dysponuje wystarczającą liczbą specjalistów tej branży.

Cel główny projektu zostanie zrealizowany poprzez realizację celów szczegółowych, którymi są:

  1. Powołanie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Chemii
  2. Opracowanie rekomendacji zmian/rozwiązań legislacyjnych w obszarze edukacji dla sektora chemicznego
  3. Współpracę w zakresie zintegrowania edukacji z przedsiębiorcami
  4. Prowadzenie bieżących badań sektora chemicznego w odniesieniu do zmian legislacyjnych, sytuacji sektora, rynku pracy oraz systemy kształcenia
  5. Prowadzenie akcji informacyjnej i komunikacji dla sektora do instytucji edukacyjnych, inst. rynku pracy i partnerów społecznych
  6. Identyfikację potrzeb i opracowanie rekomendacji dla tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), jest kompleksowym programem wsparcia w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia a finansowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. Projekt realizowany przez Klaster Chemiczny Zielona Chemia w Szczecinie będzie trwać od września 2019 do sierpnia 2021 r. Do jego realizacji zapraszani będą przedstawiciele sektora chemicznego z całego kraju – firmy i instytucje zajmujące się rozwojem tej branży.

Opracował: Jacek Drożdżal, Miłosz Kolec