Sektorowe Ramy Kwalifikacji dla Branży Chemicznej

W dniu 24 kwietnia 2019 roku w Warszawie odbyło się spotkanie ekspertów, którzy będą podejmować działania zmierzające do nakreślenia Sektorowych Ram Kwalifikacji (SRK) dla przemysłu chemicznego. Do udziału w panelu ekspertów został zaproszony m.in. Jacek Drożdżal – Prezes Zarządu Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego Zielona Chemia.

Sektorowe Ramy Kwalifikacji  to element wdrażanego obecnie w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). ZSK ułatwi pracownikom budowanie wiarygodnego portfolio oraz pomoże w planowaniu kariery, a pracodawcom da skuteczniejsze narzędzia, upraszczające procesy rekrutacyjne i budowanie zespołu. Połączy polskie kwalifikacje z rozwiązaniami europejskimi. Sektorowe Ramy Kwalifikacji pomogą zidentyfikować i zlikwidować luki kompetencyjne w wybranej branży przemysłu. Pozwolą na zebranie i uporządkowanie kwalifikacji funkcjonujących już na rynku w danym sektorze oraz te kwalifikacje, na które popyt dopiero się tworzy. Takie spojrzenie z szerokiej perspektywy umożliwi firmom oraz zarządzającym nimi menadżerami na dostrzeżenie nowych kierunków rozwoju w danej firmie.

ZSK ma umożliwić wiarygodne potwierdzenie kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Kwalifikacje włączane do ZSK są szczegółowo opisane zestawem wymaganych kompetencji i mają przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) obrazujący stopień trudności wykonywanych zadań. PRK to narzędzie, które umożliwia porównywanie nadawanych kwalifikacji w obrębie branży, pomiędzy branżami, a także z kwalifikacjami nadawanymi w innych krajach europejskich.

Podczas tego spotkania Jacek Drożdżal zaprezentował tez możliwości przystąpienia do europejskiej platformy kompetencji jaką jest BIOPEN – projekt realizowany obecnie przez Klaster przy współudziale partnerów międzynarodowych, a projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach działania programu „Bio Based Industries” (BBI) w ramach programu badawczo-innowacyjnego Unii Europejskiej „Horyzont 2020”.