Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych – ogłoszenie o konkursie, poddziałanie 2.3.3 POIR 2017 r.

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych – ogłoszenie o konkursie, poddziałanie 2.3.3 POIR 2017 r.

Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” ogłasza nabór dla członków klastra do II edycji konkursu na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych  organizowanego przez instytucję pośredniczącą Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:
W ramach poddziałania 2.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych realizujący projekty dotyczące usług skierowanych do członków klastra wspomagających internacjonalizację oferty klastra oraz związanych z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie:
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:
1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 5 000 000,00 zł;
2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 55 000 000,00 zł.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 500 000,00 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 6 000 000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
1) w zakresie pomocy operacyjnej dla koordynatora klastra – do 50% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu konkursu;
2) w przypadku pomocy dla członka klastra:
a) w zakresie pomocy publicznej na udział MŚP w targach, o której mowa w rozdziale 11 rozporządzenia – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych,
albo
b) w zakresie pomocy de minimis na koszty określone w § 42 pkt 6-16 rozporządzenia:
i. do 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu konkursu, dla członków klastra będących mikro lub małymi przedsiębiorcami;
ii. do 70% łącznych kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu konkursu, dla członków klastra będących średnimi przedsiębiorcami;
iii. do 50% łącznych kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu konkursu, dla członków klastra będących dużymi przedsiębiorcami.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:
Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy operacyjnej dla koordynatora klastra zalicza się koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, personelu koordynatora klastra zatrudnionego przy realizacji projektu w części w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją, i koszty administracyjne, w tym koszty ogólne związane z realizacją projektu dotyczące usług w zakresie:
a) aktywizacji klastra w celu ułatwienia współpracy, dzielenia się informacjami oraz świadczenia lub kierowania specjalistycznych i dopasowanych usług wsparcia dla biznesu;
b) marketingu klastra w celu zwiększenia udziału nowych przedsiębiorstw lub organizacji oraz zwiększenia rozpoznawalności klastra;
c) zarządzania zapleczem klastra, organizacji programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji w celu wsparcia dzielenia się wiedzą, tworzenia sieci kontaktów i współpracy transnarodowe.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy dla członków klastra zalicza się koszty:
1) wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie;
2) dostępu do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej;
3) usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
4) szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
5) usługi niezbędnej do aktywizacji przedsiębiorcy będącego członkiem klastra na arenie międzynarodowej;
6) podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Liczba pracowników jednego przedsiębiorcy uczestniczącego w danej imprezie targowej, misji gospodarczej lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych nie może przekroczyć trzech osób.
7) transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych;
8) rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;
9) organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie;
10) reklamy w mediach targowych;
11) udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
12) organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej

Regulamin Konkursu TUTAJ

Firmy zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy do kontaktu osobistego w siedzibie klastra lub pod numerem telefonu +48 91 852 36 31 , mail: biuro@zielonachemia.eu