Wizja do 2022 roku

Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” jest skutecznie działającym na arenie międzynarodowej klastrem badawczo-rozwojowym skupiającym przedsiębiorstwa i jednostki naukowe z województwa zachodniopomorskiego oraz z innych części Polski w ramach nowobudowanych łańcuchów wartości wokół projektów badawczo-rozwojowych i demonstracyjnych związanych z tzw. zieloną chemią, prowadzając tym samym do większej aktywności innowacyjnej jej członków na rynku polskim i zagranicznym.

Zarządzanie klastrem

Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” zostało zarejestrowane w 2007 roku. Jego codzienne działania reguluje statut stowarzyszenia.

Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia (Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna) trwa 4 lata. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 osób. Zespół animatorów zapewnia codzienne kontakty z członkami klastra, organizuje spotkania oraz pośredniczy w nawiązaniu nowych relacji biznesowych i powoływaniu konsorcjów naukowo-przemysłowych.

Uczestnictwo w klastrze

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: Członków Zwyczajnych (osoby fizyczne), Członków Wspierających (osoby prawne prowadzące działalność w branży chemicznej lub pokrewnej zainteresowane statutową działalnością Stowarzyszenia, Organy Administracji Rządowej i Samorządowej, jednostki badawczo-rozwojowe lub inna organizacja zrzeszająca przedsiębiorców) oraz Członków Honorowych.

onas

Potencjał, innowacja, internacjonalizacja

Klaster liczy ponad 50 członków, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa, które w klastrze pokładają nadzieję uzyskania przewagi na rynku dzięki połączeniu sił. Wg danych z 2014r.  najbardziej aktywne podmioty zatrudniały w sumie 3.876 osób, również 54 naukowców było aktywnych w obszarach funkcjonowania klastra. W latach 2007-2014 zrealizowano 9 projektów, natomiast w trakcie realizacji w 2015r. są 4 projekty badawczo-rozwojowe.

Stowarzyszenie zachęca swoich członków do angażowania się w projekty badawczo-rozwojowe, w tym w projekty w ramach Horyzontu 2020. Dzięki temu firmy mają dostęp do wiedzy i kontaktów biznesowych za granicą. Udział w targach i konferencjach oraz misjach handlowych, a także przedstawicielstwo handlowe na Ukrainie wspierają procesy internacjonalizacji. Około 2/3 członków klastra, którzy uczestniczyli w badaniach benchmarkingowych polskich klastrów w 2014 roku potwierdziło, że klaster przyczynił się w ostatnich latach do innowacji produktowych, procesowych i marketingowych w firmach.

Wspólne inicjatywy

Aktywność klastra realizuje się w ramach czterech obszarów tematycznych: nawozy, opakowania, efektywność energetyczna, odzysk surowców. Ten ostatni temat został zainicjowany na przełomie 2014-2015 i wpisuje się w ogólnoeuropejskie trendy. Z kolei aspekty energetyczne nawiązują przede wszystkim do celu uzyskania oszczędności i efektywności energetycznej dzięki wprowadzeniu nowych technik procesowych w branży chemicznej oraz do nowych technik wytwarzania energii. Kładąc nacisk na wymianę wiedzy i doświadczeń, Zarząd klastra organizuje regularnie spotkania, szkolenia i konferencje. Co roku odbywa się też impreza „Chemika”. Znacząca grupa podmiotów jest zaangażowana w opracowanie nowych produktów i usług oraz projektów badawczo-rozwojowych. Ścisła współpraca firm z Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych (CBIMO) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przyczynia się do opracowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w branży chemicznej.

Kalendarium

kalendarium

Klaster w mediach

klaster w mediach

Członkowie klastra