Wizja do 2022 roku

Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” jest skutecznie działającym na arenie międzynarodowej klastrem badawczo-rozwojowym skupiającym przedsiębiorstwa i jednostki naukowe z województwa zachodniopomorskiego oraz z innych części Polski w ramach nowobudowanych łańcuchów wartości wokół projektów badawczo-rozwojowych i demonstracyjnych związanych z tzw. zieloną chemią, prowadzając tym samym do większej aktywności innowacyjnej jej członków na rynku polskim i zagranicznym.

Zarządzanie klastrem

Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” zostało zarejestrowane w 2007 roku. Jego codzienne działania reguluje statut stowarzyszenia.

Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia (Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna) trwa 4 lata. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 osób. Zespół animatorów zapewnia codzienne kontakty z członkami klastra, organizuje spotkania oraz pośredniczy w nawiązaniu nowych relacji biznesowych i powoływaniu konsorcjów naukowo-przemysłowych.

Uczestnictwo w klastrze

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: Członków Zwyczajnych (osoby fizyczne), Członków Wspierających (osoby prawne prowadzące działalność w branży chemicznej lub pokrewnej zainteresowane statutową działalnością Stowarzyszenia, Organy Administracji Rządowej i Samorządowej, jednostki badawczo-rozwojowe lub inna organizacja zrzeszająca przedsiębiorców) oraz Członków Honorowych.

onas

Potencjał, innowacja, internacjonalizacja

Działalność klastra polega przede wszystkim na kojarzeniu działań biznesowych z najnowszymi osiągnięciami nauki, w celu zwiększenia efektywności wdrożeń w firmach i nie tylko. Duże zainteresowanie polskich i zagranicznych kontrahentów wynikami komercjalizacji prac  klastra, jak i pracami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, przyczynia się do nieustannego rozwoju zaplecza naukowo – technologicznego. Jako jeden z nielicznych Klastrów w Polsce „Zielona Chemia” realizuje widoczne działania internacjonalistyczne dla członków oraz firm zaprzyjaźnionych w postaci odbywających się licznych misji gospodarczych, wizyt studyjnych czy wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi firmami z zagranicy.

Zielona Chemia kojarzy biznes z nauką, co owocuje wdrożeniami opracowanych na uczelniach koncepcji w przemyśle. Warto tutaj zauważyć, że w latach 2010-2015 dzięki otrzymanym dofinansowaniom do poszczególnych projektów Klaster pozyskał na działalność kwotę biską 6,5 mln PLN. Daje to duży potencjał na działania biznesowe oraz badawcze, jak również umożliwia działania internacjonalizacyjne. Rok 2015 Klaster zamknął obrotami blisko 530 tyś. PLN, co pozwoliło mu w znacznym stopniu realizować postawione cele i działania strategiczne, które zostały zawarte w „Strategii Klastra do 2022 roku”. Klaster Chemiczny dzięki prowadzonym inicjatywom i działaniom na rzecz łączenia nauki i biznesu we wspólnych działaniach projektowo-badawczych uzyskał w październiku 2015 r. tytuł Krajowego Klastra Kluczowego (jako jeden z siedmiu Klastrów w Polsce, a jedyny z woj. zachodniopomorskiego i zachodniej części Polski), nadany przez Ministra Gospodarki RP.

Wspólne inicjatywy

Aktywność klastra realizuje się w ramach czterech obszarów tematycznych: biogospodarka, opakowania, odzysk materiałów i energii oraz zdrowa żywność Ten ostatni temat został zainicjowany na przełomie 2017-2018 i wpisuje się w ogólnoeuropejskie trendy. Z kolei aspekty energetyczne nawiązują przede wszystkim do celu uzyskania oszczędności i efektywności energetycznej dzięki wprowadzeniu nowych technik procesowych w branży chemicznej oraz do nowych technik wytwarzania energii. Kładąc nacisk na wymianę wiedzy i doświadczeń, Zarząd klastra organizuje regularnie spotkania, szkolenia i konferencje. Co roku odbywa się też impreza „Chemika”. Znacząca grupa podmiotów jest zaangażowana w opracowanie nowych produktów i usług oraz projektów badawczo-rozwojowych. Ścisła współpraca firm z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie przyczynia się do opracowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w branży chemicznej.

Kalendarium

kalendarium

Klaster w mediach

klaster w mediach

Członkowie klastra