Uwaga!
15 marca 2024 mija termin złożenia sprawozdań dotyczących gospodarowania odpadami i opakowaniami do bazy BDO za rok 2023:

 1. Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami
 2. Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

Obowiązek dotyczy:

1. W zakresie sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi:

 • wprowadzających opakowania oraz eksportujących opakowania
 • wprowadzających produkty w opakowaniach, eksportujących i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach
 • przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego
 • przedsiębiorców pakujących i oferujących za pomocą urządzenia vendingowego, w tym umieszczonego także w miejscach innych niż jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne napoje lub żywność w produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych
 • autoryzowanych przedstawicieli odpowiedzialnych za wykonanie na terytorium kraju obowiązków określonych w ustawie dla przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne w odniesieniu do wprowadzonych do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne pochodzących od tego producenta
 • wprowadzających pojazdy
 • wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli
 • wprowadzających baterie lub akumulatory
 • podmiotów reprezentujących

2. W zakresie sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami:

 • wytwórcy obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów
 • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie: ­
  – zbierania odpadów
  – przetwarzania odpadów
  obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów
 • podmioty prowadzące działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej

Okres oraz termin złożenia sprawozdań:

Sprawozdania składa się w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na:

 1. siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy (sprawozdania dot. opakowań)
 2. miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów (sprawozdania dot. odpadów)
 3. miejsce prowadzenia przez przedsiębiorcę jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową
 4. miejsce prowadzenia przez przedsiębiorcę jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomicznej lub lokalizację urządzenia vendingowego (dot. produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych).