PNO odbyło miłą rozmowę z Jackiem Drożdżalem – informatykiem, ekonometrystą ze Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Chemiczny  „Zielona Chemia”, aby dowiedzieć się więcej o roli klastra w projekcie BIOBESTicide.

  1. Czy możesz zaprezentować siebie i swoje stowarzyszenie?

Jacek Drożdżal – informatyk, ekonometrysta, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Prezes Zarządu Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego „Zielona Chemia”, Rozpoczął pracę we wspieraniu przedsiębiorczości i firm ubiegających się o dostępne środki pomocowe UE w 2000 roku, prowadząc liczne spotkania i rozmowy biznesowe z partnerami z Polski i zagranicy, a także trener w instytucjach prowadzących szkolenia biznesowe i rynkowe dla firm i przedsiębiorców. W tym okresie był członkiem Regionalnego Komitetu Sterującego Programu Obszarów Wiejskich przy Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego. W swojej pracy zawodowej był m.in. kierownikiem Działu Transferu Technologii w Regionalnym Centrum Innowacji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a od 1993 roku prowadzi jednocześnie własną działalność gospodarczą. Od 2007 roku jest Prezesem Zarządu Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego „Zielona Chemia”. Jest licencjonowanym trenerem biznesu oraz pomysłodawcą i organizatorem Zachodniopomorskiego Forum Klastrowego oraz Międzynarodowego Forum Chemika EXPO w Szczecinie. Był recenzentem książki „Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce” wydanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, a także autorem publikacji opisujących powstanie i działalność zachodniopomorskich Klastrów: Chemicznego, Drzewnego, Spożywczego and IT, a także publikacji „Tworzenie wartości w klastrze” wydanej przez PARP w 2012 roku. Jest również autorem wielu artykułów branżowych i specjalistycznych dotyczących klastrowania oraz branżowych centrów kompetencji i sieci klastrów. Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia – jest stowarzyszeniem non-profit działającym na styku przemysłu i nauki od 2007 roku. Jego działalność skupia się na koordynowaniu współpracy pomiędzy nauką (uczelnie, instytucje i jednostki badawcze) a biznesem (mikro, małe, średnie i dużych przedsiębiorstw) ). Członkami klastra są firmy (głównie małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże), jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe oraz instytucje otoczenia biznesu, zwłaszcza z regionu województwa zachodniopomorskiego, ale także z innych regionów Polski (lubuskie, pomorskie, mazowieckie, śląskie, wielkopolskie i podkarpackie). ). Obecnie Klaster posiada ok.  zatrudnionych jest 150 członków, w których zatrudnionych jest ponad 35 000 osób. W 2019 roku firmy Klastra wypracowały ponad 120 miliardów złotych obrotów i wyeksportowały towary za kwotę blisko 85 mld złotych. Firmy Klastra przeznaczyły na badania i rozwój ponad 26 mld zł. zł. Zaś ponad 42% firm Klastra korzysta z rozwiązań Przemysłu 4.0. Działalność klastra polega głównie na kojarzeniu działalności biznesowej z najnowszymi osiągnięciami nauki w celu zwiększenia efektywności wdrożeń w firmach i nie tylko. Duże zainteresowanie wykonawców polskich i zagranicznych wynikami komercjalizacji pracy klastra, a także pracami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, przyczynia się do ciągłego rozwoju bazy naukowo-technologicznej. Przykładem tego jest przystąpienie do Klastra – Technische Universität Berlin, Polymertechnik, Kuunststofftechnikum (Niemcy). Jako jeden z nielicznych Klastrów w Polsce prowadzimy widoczne działania internacjonalistyczne na rzecz członków i zaprzyjaźnionych firm w postaci licznych misji gospodarczych, wizyt studyjnych czy wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi firmami z zagranicy. Klaster Chemiczny, dzięki inicjatywom i działaniom na rzecz łączenia nauki i biznesu we wspólnych działaniach projektowo-badawczych, został uhonorowany tytułem Krajowego Klastra Kluczowego w październiku 2015 roku (jako jeden z siedmiu klastrów w Polsce i jedyny w woj. zachodniopomorskim i zachodniej części Polski, działania recertyfikacyjne Klastra w KKK odbyły się w sierpniu 2019 r. przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, przyznane przez Ministra Gospodarki RP. Krajowy Klaster Kluczowy – jest klastrem o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej; Krajowe Klastry Kluczowe identyfikowane są na poziomie krajowym, m.in. w oparciu o kryteria dotyczące: masy krytycznej, potencjału rozwojowego i innowacyjnego, istniejącej i planowanej współpracy oraz doświadczenia i potencjału koordynatora.

2. Jak i dlaczego dołączyłeś do przygody BIOBESTicide?

Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Stowarzyszenie Zielona Chemia – jest stowarzyszeniem, które dzięki projektom krajowym i międzynarodowym aktywnie włącza się w łańcuch wartości łączenia nauki i biznesu. Realizowane działania i Strategia Klastra opierają się na kierunkowych wytycznych związanych z Zielonym Ładem oraz wdrożeniami i założeniami Przemysłu 4.0, a także działaniami przyszłego przemysłu i biogospodarki w obiegu zamkniętym. Dzięki naszym międzynarodowym partnerom jest to kolejny projekt związany z biogospodarką, który w pełni wpisuje się w nasze strategiczne działania. Dzięki projektowi BIOBESTIcide możemy jeszcze bardziej włączyć się w nurt działań proekologicznych i przyczynić się do rozwoju idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Dzięki temu projektowi możemy promować te rozwiązania, które są rozwojowe i przynoszą zamierzone rezultaty w działaniach biogospodarki.

3. Na jakim etapie łańcucha wartości BIOBESTicide jesteś zaangażowany?

Jako organizacja zajmujemy się desymiacją projektu i jego upowszechnieniem wśród szeroko rozumianych konsumentów. Odpowiadamy za produkcję materiałów wideo/fotograficznych ze spotkań projektowych oraz za promocję działań poszczególnych partnerów projektu. Zadaniem WP 7 jest upowszechnianie rezultatów projektu, które będą realizowane przez cały czas trwania projektu. Jest w pełni poświęcony rozpowszechnianiu zdobytej wiedzy i celów projektu wśród interesariuszy, środowiska naukowego i decydentów politycznych, a także szerokiego grona odbiorców – przedsiębiorców.

4. Jaka jest Twoja wizja biogospodarki na najbliższe 10 lat?

Biogospodarka jest elementem bardzo silnego i dynamicznego rozwoju całej Unii Europejskiej. Jak pokazują badania jest to bardzo silny pierwiastek stymulujący jego rozwój. Za 10 lat sektor ten może przynieść znaczące wpływy do budżetów poszczególnych krajów. Warto również zauważyć, że GOZ wymusza działania proekologiczne i modernizację już istniejących łańcuchów wartości dostaw i usług. Biogospodarka może stać się kluczowym obszarem stymulowania wzrostu żywicieli na obszarach wiejskich i przybrzeżnych. Nowe projekty i badania prowadzone w tym obszarze na styku nauki i przemysłu mogą przynieść nowe ekologiczne rozwiązania sprzyjające integracji społecznej obszarów zagrożonych. Dzięki prawidłowemu funkcjonowaniu Biogospodarki możemy w najbliższych latach gospodarować zasobami naturalnymi w sposób zrównoważony i przyczynić się do większego wykorzystania surowców wtórnych.

5. Czego możemy Ci życzyć w 2022 roku i Twojej przygodzie z BIOBESTicide?

Myślę, że ten rok powinien być dla nas wszystkich pewnego rodzaju stabilizacją po 2 latach restrykcji i restrykcji związanych z COVID-19. Chcemy, abyśmy mogli w pełni korzystać z naszych spotkań z partnerami projektu w ich miejscach pracy i prezentować ich działania. Abyśmy mogli w pełni wykorzystać dostępne media – w celu szerszego rozpowszechnienia projektu wśród szerokiego grona odbiorców. Abyśmy w tym roku mogli się wspólnie spotkać i omówić kwestie związane z realizowanym projektem.