Fundacja Edukacji, Rozwoju i Innowacji to organizacja, powołana do życia 23.01.2015 r. w Krakowie. Fundację tworzy grupa kreatywnych, otwartych i ambitnych osób, posiadających doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych i technologicznych. W swojej działalności zespół Fundacji opracowuje i realizuje przedsięwzięcia skierowane
do różnych grup zawodowych oraz wiekowych. W swoich przedsięwzięciach promuje kształcenie i szkolenia zawodowe dla przedsiębiorców i ich kadr, działania związane ze zrównoważonym rozwojem (CSR, ESG, transformacja zielona, odnawialne źródła energii-wodór itp.). Jednocześnie FERI jest zaangażowania w działania na rzecz motywowania młodych ludzi do podnoszenia swoich kompetencji, w tym kompetencji zawodowych. Posiada zaplecze edukatorów, trenerów działających i współpracujących na rzecz praktycznych umiejętności na rynku pracy. Doświadczenie międzynarodowe pozwala na wymianę dobrych praktyk z innymi podmiotami nie tylko w kraju, ale także w środowisku organizacji międzynarodowych.
FERI z sukcesem realizuje przedsięwzięcia  charakterze szkoleniowym, doradczym oraz ewaluacyjnym. Współpracuje
zarówno z sektorem prywatnym, samorządowym, jak i z innymi NGO. Współpraca realizowana jest zarówno w kraju jak i za granicą. 
 
FERI specjalizuje się w prowadzeniu przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym, budowania rozwiązań multimedialnych
przeznaczonych do rozwijania umiejętności zawodowych (obszar cyfryzacji). 
 
Kluczowe obszary dzialanosci FERI:
– badania i desk research różnych sektorów (w tym VET), identyfikowanie dobrych praktyk (2017-2021), 
– przygotowania programów warsztatów, materiałów do rozwoju zawodowego, 
– opracowanie i wdrożenie rozwiązań technologicznych m.in. platform, portali edukacyjnych, aplikacji mobilnych,
– opracowanie i realizacja warsztatów z kompetencji miękkich, zawodowych, przedsiębiorczości, komunikacji, budowanie ścieżki kariery,
– opracowywanie autorskich, międzynarodwych i krajowych projektów dofinansowywanych ze źródeł unijnych.
 
Wszystkie dotychczasowe projekty i incjatywy FERI osiągnęły zakładane cele i rezultaty, zostały zakończone z sukcesem.