Synthos realizuje liczne projekty w zakresie zwiększania efektywności gospodarki o obiegu zamkniętym.

Grupa Synthos stopniowo zwiększa udział surowców wtórnych i odnawialnych, zastępując surowce pierwotne surowcami pochodzącymi z recyklingu lub odnawialnymi. W 2021 roku udział surowców pochodzących z recyklingu lub surowców odnawialnych zwiększył się z 232 ton do 355 ton. Spółka zwiększa zastosowanie kluczowych monomerów pochodzących z recyklingu oraz bio, aby osiągnąć poziom 10% w całkowitym zużyciu do 2030 roku. Jako kluczowe monomery zdefiniowano butadien, styren, octan winylu. Aby spełnić założony cel należy zakupić lub wyprodukować około 100 tys. ton monomerów z recyklingu lub bio rocznie. Przyjęto, że w przypadku zwiększenia zdolności produkcyjnych, ilość potrzebnych monomerów zwiększy się proporcjonalnie do zwiększenia produkcji.