[:pl]Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zakomunikować, że pan Jacek Drożdżal – Prezes Zarządu oraz pan Przemysław Wojdyła – Członek Zarządu Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” zostali powołani na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Komitet Monitorujący (KM) działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym, które rozpatruje bądź zatwierdza kwestie związane w szczególności z przeglądem wdrażania Programu i postępem poczynionym na drodze do osiągniecia jego celów, a także bada wszelkie inne kwestie, które wpływają na jego wykonanie.

Zadania Komitetu Monitorującego

Na podstawie art. 49 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku (rozporządzenie ogólne) zadania Komitetu obejmują:

  1. systematyczny przegląd wdrażania Programu Regionalnego i postępów poczynionych na drodze osiągania jego celów, w tym w szczególności w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych wskazanych w ramach wykonania;
  2. analizowanie wszelkich kwestii, które wpływają na wykonanie Programu Regionalnego, w tym wniosków z przeglądu wyników oraz zatwierdzanie spraw wskazanych w art. 110 ust. 2 rozporządzenia ogólnego;
  3. konsultowanie i akceptowanie zmian Programu Regionalnego proponowanych przez Instytucję Zarządzającą;
  4. przedstawianie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji Programu Regionalnego, w tym przedsięwzięć na rzecz zmniejszania obciążenia administracyjnego dla beneficjentów i monitorowanie działań podjętych w ich następstwie;

Komitet jest powołany na okres realizacji Programu Regionalnego i jest ustanawiany w drodze uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Skład Komitetu Monitorującego

W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, partnerów spoza administracji (w tym przedstawiciele organizacji związkowych i organizacji pracodawców, izb regionalnych, środowiska naukowego oraz organizacji pozarządowych.) Ponadto w pracach Komitetu mogą uczestniczyć przedstawiciele innych instytucji, w tym Komisji Europejskiej, z głosem doradczym, a także osoby zaproszone przez przewodniczącego Komitetu.

Skład Komitetu zapewnia realizację zasady partnerstwa, o której mowa w art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku, dążąc do zrównoważenia udziału trzech stron delegujących członków: strony rządowej, samorządowej i partnerów spoza administracji oraz promuje równość szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminację. Przedstawiciele partnerów spoza administracji stanowią co najmniej jedną trzecią składu osobowego Komitetu, co ma zapewnić kontrolę społeczną nad realizacją programu.

 [:]