Tytuł projektu: PROFFESIONALS AND THEIR SKILLS IN HYDROGEN

Czas realizacji: 1.11.2023-31.10.2025 

Nr projektu: 2023-1-PL01-KA220-VET-000159821

Międzynarodowe Konsorcjum składa się z: 

 1. Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” – Szczecin, Poland
 2. Fundacja Edukacji Rozwoju i Innowacji – Kraków, Poland
 3. ECRN ­ European Chemical Regions Network – Brussels, Belgium
 4. EDU SMART TRANING CENTRE LIMITED – Kells, Ireland 

GŁÓWNY CEL PROJEKTU: wypracowanie narzędzi (mapa zawodów, ramy kompetencji, program szkoleniowy) wspierających rozwój kompetencji kadr MMŚP sektora wodorowego.

Zrealizowane zostanie to poprzez:

 1. Zmapowanie zawodów sektora wodorowego (mapa zawodów).
 2. Zidentyfikowanie i opisanie kompetencji w wybranych nowych zawodach (ramy kompetencji).
 3. Opracowanie i przetestowanie programu szkoleniowego dla wybranych kompetencji.

Realizacja ww. działań pozwoli na osiągnięcie celu głównego projektu, ale także w dłuższej perspektywie na zwiększenie wiedzy i umiejętności kadry MMŚP sektora wodorowego w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, a także pobudzenie do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem między krajami europejskimi w obszarze sektora wodorowego.

Projekt realizuje priorytet dotyczący środowiska i walki ze zmianą klimatu, jako element budowania wiedzy, umiejętności i postaw w zakresie klimatu i zrównoważonego rozwoju w UE. Budowanie potencjału kadr MMŚP wspomagają także dbałość o wysokiej jakości łańcuch wartości gospodarki wodorowej. A także odpowiadają potrzebom rynku pracy przede wszystkim w sektorze energetyki, transportu i przemysłu, na które rozwój technologii wodorowych będzie miał największy wpływ.

Projekt oraz powstałe rezultaty ukierunkowane są na rozwój kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju w MMŚP (w kontekście branży wodorowej). Wypracowany w projekcie program szkoleniowy realnie wpłynie na podniesienie wiedzy i umiejętności kadr MMŚP w sektorze wodorowym. Wpłynie także na zarządzanie zmianami w MMŚP w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym np. odnośnie oszczędzania zasobów, ograniczenia zużycia i marnowania energii, kompensowania emisji gazów cieplarnianych, itp. Wartością dodaną będzie również wpływ projektu na wszystkich interesariuszy, nie tylko kadrę MMŚP, ale także szerokie otoczenie biznesu, NGO, samorządy itd.

REZULTATY ILOŚCIOWE m.in.:

 • 1 mapa zawodów wodorowych
 • 5 rama kompetencji dla nowych zawodów zdefiniowanych w mapie
 • 1 program szkoleniowych dla wybranych kompetencji (w formie e-learningu)

Wszystkie rezultaty będą udostępnione na e-platformie przygotowanej przez partnerów i będą przygotowane w formie cyfrowej (dostępnej).

REZULTATY JAKOŚCIOWE m.in.:

 • Nawiązanie merytorycznej współpracy z organizacjami partnerskimi spoza projektu/UE poprzez Regiony Europejskie – ECRN w zakresie rozwoju kompetencji w sektorze wodorowym.
 • Zwiększenie wiedzy partnerów oraz ekspertów i otoczenia w obszarach merytorycznych – innowacyjność projektu gwarantuje uczestnikom przedsięwzięcia wzrost wiedzy w obszarze sektora wodorowego.
 • Zwiększenie świadomości wykorzystania rozwiązań cyfrowych w procesie szkolenia zawodowego dla przemysłu wodorowego.
 • Zwiększenie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji i zarządzania projektem przez wnioskodawcę wg standardów Erasmus+, tak aby w przyszłości partnerzy mogli realizować kolejne projekty i służyć innym organizacjom jako kompetentni partnerzy poszerzający ekosystem programu Erasmus+.

 Zapraszamy do śledzenia naszej współpracy i jej efektów!

Project no.: 2023-1-PL01-KA220-VET-000159821
Sektor VET, Erasmus+

On 1.11.2023 we have started the project „PROFFESIONALS AND THEIR SKILLS IN HYDROGEN” co-financed by European Union.

The International Consortium consists of:

 1. Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” – Szczecin, Poland
 2. Fundacja Edukacji Rozwoju i Innowacji – Kraków, Poland
 3. ECRN ­ European Chemical Regions Network – Brussels, Belgium
 4. EDU SMART TRAINING CENTRE LIMITED – Kells, Irelan

MAIN OBJECTIVE OF THE PROJECT is to develop tools (career map, competency framework, training program) supporting the competence development of SME staff in the hydrogen sector. This will be achieved through:

 • Mapping of professions in the hydrogen sector (career map).
 • Identifying and describing competencies in selected new professions (competency framework).

Developing and testing a training program for selected competencies. The implementation of the above actions will allow achieving the main goal of the project, but also in the longer term, it will increase the knowledge and skills of SME staff in the hydrogen sector as part of vocational education and training, and stimulate the sharing of knowledge and experience between European countries in the hydrogen sector area. The project implements a priority concerning the environment and the fight against climate change, as an element of building knowledge, skills, and attitudes in the field of climate and sustainable development in the EU. Building the potential of SME staff also supports the care for a high-quality value chain in the hydrogen economy. It also responds to the needs of the labor market primarily in the energy, transport, and industry sectors, which will be most affected by the development of hydrogen technologies. The project and its results are focused on developing competencies in the field of sustainable development in SMEs (in the context of the hydrogen industry). The training program developed in the project will realistically contribute to increasing the knowledge and skills of SME staff in the hydrogen sector. It will also impact managing changes in SMEs in a dynamically changing economic environment, e.g., regarding resource saving, reducing consumption and energy waste, compensating greenhouse gas emissions, etc. The added value will also be the project’s impact on all stakeholders, not only SME staff but also the broader business environment, NGOs, local governments, etc.

QUANTITATIVE RESULTS include:

1 hydrogen profession map

5 competency frameworks for new professions defined in the map

1 training program for selected competencies (in the form of e-learning) All results will be available on an e-platform prepared by partners and will be prepared in a digital form (accessible).

QUALITATIVE RESULTS include:

Establishing substantive cooperation with partner organizations outside the project/EU through European Regions – ECRN in the field of competency development in the hydrogen sector.

Increasing the knowledge of partners as well as experts and the environment in substantive areas – the project’s innovativeness guarantees participants an increase in knowledge in the hydrogen sector area.

Increasing awareness of the use of digital solutions in the vocational training process for the hydrogen industry.

Increasing practical knowledge and skills in project implementation and management by the applicant according to Erasmus+ standards, so that in the future partners can implement further projects and serve other organizations as competent partners expanding the Erasmus+ program ecosystem.