[:pl]

Szanowni Państwo,

W imieniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informujemy o jego kolejnej międzynarodowej inicjatywie skierowanej do przedsiębiorców i naukowców – GlobalStars.

Jest to konkurs na innowacje o potencjale rynkowym, z obowiązkowym udziałem firm z Singapuru.

Nabór wniosków rozpoczął się 8 czerwca 2020 r. Na wnioskodawców z Polski czekają 4 miliony złotych.

GlobalStars funkcjonuje w ramach inicjatywy EUREKA już od połowy 2016 roku. Celem uruchomienia tego przedsięwzięcia było uelastycznienie EUREKI, ukierunkowanej na zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. Dokonuje się to poprzez otwarcie jej na współpracę z państwami, które do niej nie należą.

GlobalStars to inicjatywa oddolna, umożliwiająca współpracę dwóch państw zrzeszonych w EURECE, lub co najmniej jednego państwa zrzeszonego i jednego stowarzyszonego, z państwem spoza tej inicjatywy. Ideą współpracy państw w ramach GlobalStars jest zdefiniowanie obszarów tematycznych naboru oraz zorganizowanie konkursu na projekty B+R. W konkursie z udziałem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) państwami inicjatorami są Holandia i Wielka Brytania, a uczestnik spoza EUREKI to Singapur.

Oprócz Polski i Singapuru uczestnikami są również: Austria, Estonia, Region Flandrii (Belgia), Hiszpania, Holandia, Kanada, Republika Korei, RPA, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Węgry oraz Wielka Brytania. Posiadanie lidera lub partnera projektu międzynarodowego w postaci singapurskiej firmy jest warunkiem koniecznym udziału w konkursie. Dodatkowi członkowie konsorcjum międzynarodowego realizującego projekt mogą wywodzić się wyłącznie z wymienionych krajów. Podmioty z państw trzecich mogą uczestniczyć jedynie w drodze samofinansowania.

Bez ograniczeń tematycznych

Uczestnictwo w GlobalStars pozwala NCBR nawiązać współpracę z odpowiedzialną za stymulację przedsiębiorczości agencją Enterprise Singapore, a tym samym przedłużyć relację z Singapurem, z którym porozumienie bilateralne (zawarte z Agencją ds. Nauki, Technologii i Badań A*STAR) obowiązywało do lutego 2020 roku.

Zgłaszane projekty powinny być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi. Muszą mieć cywilny cel.
Zasady udziału są niemal analogiczne do uruchomionego 18 maja br. naboru wniosków w ramach EUREKI.

Również w GlobalStars mogą aplikować MŚP, grupy przedsiębiorstw z MŚP jako liderem lub grupy podmiotów złożone z co najmniej jednego MŚP i co najmniej jednej jednostki prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę, ponownie z MŚP jako liderem takiej grupy.

Alokacja NCBR dla wszystkich polskich podmiotów wynosi 4 miliony złotych, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota przyznana na dofinansowanie jednego projektu nie może przekroczyć 1 miliona złotych. Jeden podmiot nie może zaś otrzymać więcej niż 500 000 zł dofinansowania. Nabór wniosków potrwa do 15 października br.

Gwarancja bezstronności

Analogiczne do EUREKI będą również zasady oceny projektów. Oceny formalnej wniosków dokona Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a merytorycznej – niezależni eksperci na podstawie jasno określonych kryteriów przedstawionych w Załączniku nr 2 do zasad konkursu. Eksperci ci pozostają anonimowi i nieznani zarówno dla wnioskodawców, jak i dla pracowników NCBR przeprowadzających ocenę formalną wniosków. Zapewnia to wnioskodawcom równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania. Zgodnie z zasadami konkursu, każdy wniosek oceni dwóch ekspertów. Średnia ich ocen będzie podstawą do przygotowania listy rankingowej wniosków rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania.

Decyzja dyrektora NCBR w sprawie przyznania lub nieprzyznania środków finansowych na realizację projektu zostanie wydana na podstawie listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych wniosków, konsensusu koordynatorów krajowych konkursu GlobalStars z ramienia NCBR, Enterprise Singapore oraz agencji finansujących B+R z ewentualnych pozostałych państw uczestników konsorcjum międzynarodowego w danym wniosku.

Jak znaleźć partnera z Singapuru?

Dla podmiotów, które nie współpracowały dotąd z firmami z Singapuru, strona singapurska uruchomiła elektroniczną platformę B2B:

https://eureka-globalstars-singapore-open-competition.b2match.io/

Można na niej znaleźć profile działalności tamtejszych firm zainteresowanych udziałem w konkursie i tą drogą nawiązać z nimi kontakt. Dodatkowo na 25 czerwca br. planowane jest webinarium dla firm zainteresowanych udziałem w konkursie. Można się na nie zarejestrować pod adresem:

https://register.gotowebinar.com/register/5652407166787516941

Szczegółowe informacje na temat konkursu i zasad naboru wniosków znajdują się na stronie internetowej NCBR. W najbliższą środę, 10 czerwca, na kanale NCBR News w serwisie YouTube (https://www.youtube.com/user/NCBRnewsNarodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikuje  nagranie na temat naborów w ramach EUREKI, GlobalStars i Eurostars, które już trwają lub niedługo się rozpoczną.

Zachęcamy do lektury, oglądania i aplikowania.

[:]