Szanowni Państwo,

 

już wkrótce uruchamiamy pierwsze nabory w projekcie pn. „Nowoczesne Kompetencje w Sektorze Chemicznym” realizowanym przez Operatora: STOWARZYSZENIE ZACHODNIOPOMORSKI KLASTER CHEMICZNY “ZIELONA CHEMIA” oraz Partnera HRP GROUP SP Z O.O. na podstawie umowy z PARP o nr UDA-POWR.02.21.00-00-R129/21 z dnia 22.09.2021 r.

Będą to nabory dedykowane w zależności od wielkości Przedsiębiorstwa.

Priorytetowo będą rozpatrywane wnioski firm posiadających PKD C19, C20, C21, C22 jako główne., w których Przedsiębiorcy delegować na usługi szkoleniowe będą kobiety, osoby niepełnosprawne oraz wydelegują do projektu pracowników niekorzystających do tej pory z pomocy w ramach szkoleń lub doradztwa rekomendowanego przez RS realizowanych w ramach przedmiotowego konkursu „Kompetencje dla sektorów” (nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20) oraz w ramach konkursu „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji (nr POWR.02.21.00-IP.O9-00-004/18)” realizowanych w ramach działania 2.21 typ 4 PO WR.

Podanie nieprawdziwych danych we wniosku o umowę zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa skutkować będzie uznaniem usług za niekwalifikowane i brakiem refundacji.

Przed wypełnieniem Wniosku o Umowę składający go Podmiot zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa oraz z załącznikami. Przystąpienie Przedsiębiorcy do danego naboru jest równoznaczne z zaakceptowaniem ww. Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa.

W projekcie ustalono limit w postaci maksymalnej kwoty wsparcia na osobę (PESEL) w kwocie 5 600,00 zł, przy czym jedna osoba może wziąć udział w więcej niż jednej usłudze rozwojowej.

W projekcie wprowadzono również limit w postaci maksymalnej liczby osób (pracowników), które może przeszkolić Przedsiębiorstwo przez cały okres trwania projektu maksymalnie 10 osób z jednej Firmy.

W projekcie obowiązuje maksymalna kwota dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika – określona przez PARP w Załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu „Proces udzielania wsparcia w ramach konkursu Kompetencje dla sektorów”. Na podstawie załącznika nr 11 oraz limitu w postaci maksymalnej kwoty wsparcia na osobę (PESEL) wskazany w ust.5 Operator wskazał limit maksymalnego kwalifikowanego kosztu usług rozwojowych z rekomendacji, realizowanych w ramach projektu stanowiący Załącznik nr 8 do Regulaminu.

 

Przypominamy, że:

 

Wszelkie informacje znajdują się na stronie projektu: www.kompetencjechemia.eu

 

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa, załącznikami oraz Rekomendacjami Rady Sektorowej sektora chemicznego dostępnymi w zakładce: Materiały do pobrania.

 

Przypominamy, że po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w projekcie przez formularz PARP otrzymacie Państwo od Operatora e -mail wraz z linkiem do logowania w systemie Operatora.

 

Prosimy o bieżące zapoznawanie się z informacjami w zakładce aktualności, gdzie pojawiają się wszystkie bieżące informacje o działaniach w projekcie.

 

Terminy naborów:

NABÓR nr 1 w dniu 25 listopada 2021 r.

 

Nabór dla mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacją Nr 01/2021 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego z dnia 13.01.2021 r.

 

Data naboru: 25.11.2021 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 560 000,00 zł

Minimalna liczba osób do przeszkolenia: 100 osób

Wszystkie usługi muszą zostać zrealizowane w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

NABÓR nr 2 w dniu 26 listopada 2021r.

Nabór dla dużych Przedsiębiorstw. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacją Nr 01/2021 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego z dnia 13.01.2021 r.

 

Data naboru: 26.11.2021r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 224 000,00 zł

Minimalna liczba osób do przeszkolenia: 40 osób

Wszystkie usługi muszą zostać zrealizowane w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

 

Partnerem projektu jest firma HRP Group Sp. z o.o.

Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną RODO.