[:pl]Szanowni Państwo,

Informujemy, że MSWiA – Instytucja Pośrednicząca dla działania 2.18 PO WER ogłasza konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/20.

Konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/20 ma na celu wyłonienie jednego operatora (grantodawcy) udzielającego granty jednostkom samorządu terytorialnego (grantobiorcom), które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia, w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 11i, celu szczegółowego nr 6: Włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia w ramach PO WER. Cel ten będzie realizowany w ramach II osi priorytetowej – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, poprzez Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Wnioski będą przyjmowane w okresieod 17 sierpnia 2020 r. do 1 września 2020 r. do godz. 15:00

Wnioski złożone zarówno przed terminem, jak i po terminie ich składania lub do niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane. Alokacja przewidziana na konkurs wynosi 59 400 000 zł(słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta tysięcy złotych) i stanowi środki pochodzące z EFS w kwocie 50 062 320 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia złotych) oraz budżetu państwa w kwocie 9 337 680 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych).W ramach konkursu nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego.

Kto może składać wnioski?

  • przedsiębiorcy
  • szkoły wyższe
  • jednostki naukowe
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
  • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
  • organizacje pozarządowe
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjęta w PO WER

Środki będą przeznaczone na granty dla jednostek samorządu terytorialnego na zapewnienie dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 100 %

Termin rozstrzygnięcia konkursu: październik 2020

Szczegóły na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/218-wysokiej-jakosci-uslugi-administracyjne-5/[:]