[:pl]NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.4  „Projekty aplikacyjne”,  IV oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Zgłoszenia można przesyłać od 1 do 31 lipca 2020 r.

Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków do ogłoszenia wyników trwa do 90 dni. Konkurs nie jest podzielony na rundy. Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu NCBR (link do systemu – aktywny od 1 lipca 2020 r.).

Na co i kto może składać wnioski?

Wniosek może złożyc Konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej:

  • jedna jednostka naukowa oraz
  • jedno przedsiębiorstwo.

Dofinansowanie można otrzymać na projekty, które:

  1. obejmują badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo prace rozwojowe;
  2. mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe.

Kryteria wyboru projektów są dostępne pod adresem: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-1-4-1-4-2020/

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

  • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;
  • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe;
  • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych;
  • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi  doradcze dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – maksymalnie 50 mln euro. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 100 000 000 PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych).

 Regulamin konkursu, wzór wniosku o dofinansowanie, wzór umowy o dofinansowanie oraz inne ważne informacje dotyczące konkursu znajda Państwo na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-1-4-1-4-2020/

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:

Z innymi szczegółami dotyczącymi konkursu można zapoznać się bezposrednio na stronie Portalu Funduszy Europejskich: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-badania-naukowe-i-prace-rozwojowe-414-projekty-aplikacyjne-6/

 

 [:]