Szanowni Państwo,

informujemy, że został określony termin kolejnego naboru w Projekcie „Nowoczesne Kompetencje w Sektorze Chemicznym”.

Priorytetowo będą rozpatrywane wnioski firm posiadających PKD C19, C20, C21, C22 jako główne, w których Przedsiębiorcy delegować na usługi szkoleniowe będą kobiety, osoby niepełnosprawne oraz wydelegują do projektu pracowników niekorzystających do tej pory z pomocy w ramach szkoleń lub doradztwa rekomendowanego przez RS realizowanych w ramach przedmiotowego konkursu „Kompetencje dla sektorów” (nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20) oraz w ramach konkursu „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji (nr POWR.02.21.00-IP.O9-00-004/18) realizowanych w ramach działania 2.21 typ 4 PO WR.

Projekt skierowany jest do Przedsiębiorców i pracowników Przedsiębiorstw, w przypadku których RS zidentyfikowała potrzeby kompetencyjne do wdrożenia, spełniających następujące warunki:

·           są mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą (status przedsiębiorcy określony zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia KE nr 651/2014), prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, z zastrzeżeniem, iż uczestnicy z dużych przedsiębiorstw mogą być uczestnikami jedynie w przypadku sektorów przemysłowych związanych z reindustrializacją,

·           prowadzą czynną działalność (co wynika z zapisów w CEiDG / KRS) w ramach sektora chemicznego w następujących obszarach PKD: C19 – Wytwarzanie i przetwarzanie Koksu oraz Produktów Rafinacji Ropy Naftowej; C20 – Produkcja Chemikaliów i Wyrobów Chemicznych; C21 – Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych; C22 – Produkcja Wyrobów z Gumy i Tworzyw Sztucznych,

·           planują prowadzenie działalności (mają uruchomioną procedurę wpisu do odpowiedniego rejestru) w ramach sektora chemicznego w następujących obszarach PKD: C19 – Wytwarzanie i przetwarzanie Koksu oraz Produktów Rafinacji Ropy Naftowej; C20 – Produkcja Chemikaliów i Wyrobów Chemicznych; C21 – Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych; C22 – Produkcja Wyrobów z Gumy i Tworzyw Sztucznych i mają rozpoczętą procedurę wpisu kodu PKD do CEiDG/KRS,

·           spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej.

Podanie nieprawdziwych danych we wniosku o umowę zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa skutkować będzie uznaniem usług za niekwalifikowane i brakiem refundacji.

Przypominamy, że, przed wypełnieniem Wniosku o Umowę składający go Podmiot jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa oraz z załącznikami. Przystąpienie Przedsiębiorcy do danego naboru jest równoznaczne z zaakceptowaniem ww. Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa.

W projekcie ustalono limit w postaci maksymalnej kwoty wsparcia na osobę (PESEL) w kwocie 5 600,00 zł, przy czym jedna osoba może wziąć udział w więcej niż jednej usłudze rozwojowej.

W projekcie wprowadzono również limit w postaci maksymalnej liczby osób (pracowników), które może przeszkolić Przedsiębiorstwo przez cały okres trwania projektu maksymalnie 10 osób z jednej Firmy.

W projekcie obowiązuje maksymalna kwota dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika – określona przez PARP w Załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu „Proces udzielania wsparcia w ramach konkursu Kompetencje dla sektorów”. Na podstawie załącznika nr 11 oraz limitu w postaci maksymalnej kwoty wsparcia na osobę (PESEL) wskazany w ust.5 Operator wskazał limit maksymalnego kwalifikowanego kosztu usług rozwojowych z rekomendacji, realizowanych w ramach projektu stanowiący Załącznik nr 8 do Regulaminu.

Terminy naboru: 26.01.2023r.

Prosimy o zapoznanie się szczegółowo z opisem naboru.

Wnioski składamy w systemie Operatora w dniu naboru, tj.: 26 stycznia 2023r o godz. 8.00.

Przypominamy, że:

•   pierwszym krokiem do wzięcia udziału w projekcie jest zgłoszenie chęci udziału na formularzu PARP: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2;

•   zarejestrowanie profilu przedsiębiorstwa w BUR;

•   po otrzymaniu linku aktywacyjnego aktywacja konta w Systemie Operatora https://chemia.przepisnarozwoj.pl/;

•   w momencie ogłoszenia naboru zalogowanie się w systemie Operatora oraz wypełnienie Wniosku o Umowę (którego wzór stanowi Załącznik nr 12 do Regulaminu) i przesłanie go przez System Operatora.

 

Wszelkie informacje znajdują się na stronie projektu: www.kompetencjechemia.eu

 

INFORMACJA O NABORZE:

NABÓR nr 5 w dniu 26 stycznia 2023 r.

Nabór dla mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw. Usługi można będzie realizować zgodnie z Rekomendacją Nr 01/2021 Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego z dnia 13.01.2021 r.

Data naboru: 26.01.2023 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 1 108 800,00 zł

Minimalna liczba osób do przeszkolenia: 198 osób

Wszystkie usługi muszą zostać zrealizowane w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Jednocześnie przypominamy, że nabór dla dużych Przedsiębiorstw jest nadal otwarty.

Uczestnicy z dużych przedsiębiorstw mogą być uczestnikami jedynie w przypadku prowadzenia przez firmę działalności w obszarze PKD 21 – Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych.

Kwota naboru (alokacja): 56 000,00 zł

Minimalna liczba osób do przeszkolenia: 10 osób

 

Zapraszamy do składania wniosków.

Zespół Projektowy