W dniu 21 kwietnia 2023 r. w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego odbyła się Konferencja pt. „Kompetencje w sektorze chemicznym w dobie cyfryzacji oraz zielonego ładu”. Konferencję otworzyła prof. Krystyna Czaja, przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego. Do licznych uczestników konferencji wygłosił także swoje powitanie prorektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Jacek Liptok. Tematyka konferencji obejmowała aktualne wyzwania sektora chemicznego i ynikające z tego potrzeby kompetencyjne pracowników i osób wchodzących na rynek pracy, wybrane sposoby pozyskiwania pożądanych kompetencji wraz z przykładami ich realizacji oraz możliwości i perspektywy rozwoju branży na podstawie realizowanych i planowanych projektów edukacyjno-badawczych.

W trakcie konferencji odbyły się trzy sesje tematyczne. W pierwszej z nich, pt. „Co się dzieje w sektorze — wyzwania” wystąpili:

  • Piotr Kryjom z Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości, który wygłosił referat pt. „Praktyczne sposoby rozwoju kompetencji przyszłości za pomocą Weryfikatora kompetencji cyfrowych EPPP”,
  • Robert Zakrzewski z PARP z referatem pt. ,Badania BBKL II dla branży chemicznej — podsumowanie badań”,
  • oraz Jerzy Klimczak, przewodniczący Rady Krajowej FSNT-NOT, z referatem nt. programu MEiN utworzenia Branżowych Centrów Umiejętności.

W sesji drugiej pt. „Edukacja — Nauka — Przemysł” wystąpili:

  • Anna Wisła-Swider i Małgorzata Sołtysiak z referatem pt. „Kompetencje przyszłości w sektorze chemicznym — wyniki badań fokusowych”,
  • Karolina Grabowska i Marcin Sosnowski z referatem pt. Kształcenie w formie dualnej na kierunku innowacyjne technologie i nowoczesne materiały — doświadczenie i perspektywy rozwoju”,
  • oraz prof. Tomasz Wasilewski z referatem pt. „Praktyki i staże zawodowe w przedsiębiorstwach jako dobre praktyki na styku edukacja-biznes”.

W sesji trzeciej pt. „Przyszłość sektora chemicznego — możliwości i perspektywy” wystąpili:

  • Izabela Buchowicz i Katarzyna Trawińska-Konador z referatem pt. „Akademicy i praktycy: SGH z Sektorowymi Radami o przyszłości kształcenia w branżach”,
  • prof. Marek Frankowicz z referatem pt. „Projekty ERASMUS+ wsparciem dla sektora — przykłady dobrej praktyki, nowe możliwości”,
  • Przemysław Wojdyła z referatem pt. „Wspieranie sektora chemicznego na przykładzie realizowanych projektów europejskich BIOMODEL4REGIONS i BIOBESTicide”,
  • oraz Andrzej Kazimierczak, Patryk Chaja, Vitaliy Shablov i Krzysztof Iwańczuk z referatem pt. „Innowacje; konwersja i obieg zamknięty energii”.

W trakcie Konferencji miało miejsce podpisanie Listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Sektorową Radą ds. Kompetencji Sektora Chemicznego, którą reprezentowała przewodnicząca Sektorowej Rady prof. Krystyna Czaja, a SITPChem, które reprezentował prezes Zarządu Głównego SITPChem Jerzy Klimczak. W preambule podpisanego wspólnie dokumentu zapisano: Długookresowa strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności — to dokument rządu RP o charakterze analitycznym i rekomendacyjnym, powstały na bazie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. Określa on główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, a także kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju. Stanowi opis nowego projektu cywilizacyjnego, zorientowanego na przyszłość, w perspektywie do 2030 roku. Celem strategii jest przezwyciężenie kryzysu finansowego w jak najkrótszym czasie i próba uniknięcia tzw. „ straconej dekady’ — wolniejszego rozwoju gospodarczego niż w poprzednich latach, który powodowałby negatywny wpływ na jakość życia ludzi. Strategia zakłada więc zbudowanie przewag konkurencyjnych do 2030 roku, tak, aby po wykorzystaniu obecnych sił rozwojowych Polska posiadała nowe potencjały wzrostu w obszarach, które dotychczas nie były eksploatowane, np. w obszarze edukacji czy cyfryzacji. Strategia „Polska 2030 ” proponuje kierunki inwestycji przeprowadzonych do 2030 roku, które sq podporządkowane schematowi trzech strategicznych obszarów, w skład których wchodzi: konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, równoważenie potencjału rozwojowego regionów Polski oraz efektywność i sprawność państwa. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności jest dokumentem, który w swojej treści obejmuje założenia długofalowe, gdzie podkreślano znaczenie budowy gospodarki RP opartej na wiedzy, której filarami są edukacja, nauka i rozwój społeczeństwa informacyjnego. Nowy okres pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej na lata 2021—2027 stwarza nowe możliwości ubiegania się o te środki. Fundusze te będą mogły być przeznaczone na rozbudowę i modernizację infrastruktury, wzmocnienie zasobów ludzkich, ochronę środowiska, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, transfer nowych technologii, dostosowanie potencjałów produkcyjnych i technologicznych w tym cyfrowych (Przemysł 4. O) do wymogów Unii Europejskiej, a także ogólnie pojęty rozwój regionalny i transgraniczny.

Źródło: Przemysł Chemiczny Nr 5/2023 za SITPChem