Program "Cyfrowa Europa"

Program „Cyfrowa Europa” zapewnia finansowanie projektów w pięciu kluczowych obszarach:

  • obliczenia superkomputerowe
  • sztuczna inteligencja
  • cyberbezpieczeństwo
  • zaawansowane umiejętności cyfrowe
  • zapewnienie szerokiego wykorzystania technologii cyfrowych na wszystkich poziomach gospodarki i społeczeństwa.

Program ma na celu stworzenie pomostu między badaniami nad technologiami cyfrowymi a wprowadzeniem ich wyników na rynek. Przyniesie to korzyści obywatelom i przedsiębiorstwom europejskim, a zwłaszcza MŚP. Inwestycje w ramach programu „Cyfrowa Europa” wspierają dwa cele Unii Europejskiej: transformację ekologiczną i cyfrową, a jednocześnie wzmacniają odporność i suwerenność technologiczną Unii.

Obecnie trzeci zestaw zaproszeń do składania wniosków, o wartości 200 mln euro, jest otwarty dla przedsiębiorstw, administracji publicznej i innych podmiotów z państw członkowskich UE, państw EFTA/EOG i krajów stowarzyszonych.

Finansowanie to obejmie inwestycje w wysokości 170 mln euro w przestrzenie danych, rozwój platformy sztucznej inteligencji (AI) w celu zapewnienia
przedsiębiorstwom i administracji publicznej łatwego dostępu do godnych zaufania narzędzi sztucznej inteligencji wyprodukowanych w Europie, infrastrukturę od chmury do krawędzi, a także inwestycje w specjalistyczne programy edukacyjne w dziedzinie zaawansowanych technologii cyfrowych. Termin składania tych zaproszeń upływa 24 stycznia 2023 r. Otwarte jest również nowe zaproszenie do składania wniosków dla europejskich centrów innowacji cyfrowych, które otrzyma dodatkowe 30 mln euro, a termin upływa 16 listopada 2022 r.

DRIVING URBAN TRANSITIONS - PIERWSZE OTWARTE ZAPROSZENIE DTU

Ostateczny termin: 2022-12-31 Status: Otwarty

Driving Urban Transitions to a Sustainable Future (DUT) to nowy program JPI Urban Europe, który rozpocznie się w 2022 roku. Partnerstwo DUT przyspiesza walkę z wyzwaniami miejskimi. Dzięki badaniom i innowacjom umożliwiamy władzom lokalnym i gminom, biznesowi i obywatelom przełożenie globalnych strategii na działania lokalne. Rozwijamy umiejętności i narzędzia, aby wprowadzać zmiany w miastach i pobudzać pilnie potrzebne przekształcenia miast w kierunku zrównoważonej przyszłości z poprawą jakości życia w miastach.

Wyzwania są pogrupowane w trzy tematy zwane Ścieżkami Transformacji: – Pozytywne Okręgi Energetyczne (PED). Ścieżka transformacji Pozytywnych Okręgów Energetycznych (PED) ma na celu optymalizację lokalnego systemu energetycznego poprzez efektywność energetyczną, elastyczność i lokalne wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych w działaniach na rzecz (miejskiej) transformacji energetycznej i neutralności klimatycznej oraz włączenie tych działań do głównego nurtu w miejskich […]