Obecnie realizowany jest przez Klaster Chemiczny Zielona Chemia międzynarodowy projekt pod nazwą: „Wspieranie tworzenia innowacyjnych modeli zarządzania w celu osiągnięcia bardziej świadomych procesów decyzyjnych, zaangażowania społecznego i innowacji w biogospodarce” o akronimie BIOMODEL4REGIONS.

Projekt BIOMODEL4REGIONS ma na celu wspieranie tworzenia innowacyjnych modeli zarządzania na poziomie lokalnym/regionalnym, tak aby:

osiągnąć lepiej świadome procesy podejmowania decyzji, zaangażowanie społecznego i innowacje w celu wspierania i wzmacniania UE i międzynarodowych połączeń na styku nauka-polityka w celu osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju. Działania te mają odbywać się poprzez:

  • Wspieranie rozwoju strategii regionalnych/lokalnych, mających na celu wykorzystanie odpowiedniego lokalnego potencjału i innowacji poprzez integrację możliwości stworzone przez lokalną biogospodarkę, przyczyniając się w ten sposób do szerszej transformacji tejże biogospodarki

  • Opracowywanie nowatorskich modeli biznesowych, aby umożliwić konsumentom, przemysłowi/producentom i organom publicznym przejście na zmiany społeczne w kierunku przyjaznego dla środowiska zachowania za pomocą produktów i usług opartych na biotechnologii

  • Opracowanie wytycznych dotyczących najlepszych praktyk dla lokalnych operatorów i twórców innowacji, wspierających neutralność klimatyczną oraz poprawienie udziału środowiskowego w bioproduky i usługi.

Metodologia opiera się na utworzeniu struktury zarządzania między klastrami biogospodarki, która będzie wykorzystywać poprzednie udane projekty, inicjatywy i najlepsze praktyki, aby wykorzystać pracę wykonaną przez kilka lat badań i studiów w dziedzina biogospodarki. Wyniki te zostaną zademonstrowane w ramach projektu wsparcia 6 regionów pilotażowych wybranych w sieci klastrów w Europie. Regiony pilotażowe biorąc pod uwagę różne regiony modelowe (Północna, Południowa, Wschodnia i Środkowo-Zachodnia UE), ich warunki i aktywa oraz różne sektory podstawowe (leśnictwo, rolno-spożywczy, biomasa wodna i frakcja organiczna stałych odpadów komunalnych – OFMSW) zostaną zademonstrowane w ramach w pełni transferowalnego podejścia do studium przypadku, które można powielać w całej Europie.

Konsorcjantami projektu jest 14 podmiotów z 8 państw UE (Włochy, Francja, Szwecja, Niderlandy, Słowacja, Niemcy, Grecja i Polska), które wskazując swoje modelowy regiony biogospodarki pragną wskazać na powtarzalność podejścia do współpracy pomiędzy nauką i władzami lokalnymi. po zakończeniu projektu.

W ramach realizowanego projektu, którego konsorcjantem jest również Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielna Chemia uczestniczy także jako podmiot regionalny Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego W Szczecinie.

Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach podpisanego Grantu nr 101060476, a łączna wartość dofinansowania wynosi 2.499.278,00 EUR. Projekt realizowany jest w terminie 01.07.2022 – 30.06.2025

Finansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub REA. Ani Unia Europejska, ani REA nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Projekt ten otrzymał finansowanie z programu badań i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont Europa” na mocy umowy o dotację nr 101060476.