Nowoczesne Kompetencje w Sektorze Chemicznym

„Nowoczesne Kompetencje w Sektorze Chemicznym”. Projekt jest realizowany w ramach ogólnopolskiego konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Kompetencje dla sektorów”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

01.09.2021- 30.09.2023

Celem Projektu jest udzielenie wsparcia mikro, małym, średnim i dużym Przedsiębiorcom należącym do sektora chemicznego lub planujących prowadzenie działalności  w ramach sektora chemicznego (zakłada się, że maksymalnie 25% uczestników stanowić będą pracownicy dużych firm, zgodnie z definicją § 1, ust.6  do regulaminu) poprzez refundację (lub poprzez opłatę dla usług spoza BUR) usług szkoleniowych, doradczych lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym wspierających rozwój Przedsiębiorcy, w zakresie wynikającym z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji.

Projekt skierowany jest do Przedsiębiorców i pracowników Przedsiębiorstw, w przypadku których RS zidentyfikowała potrzeby kompetencyjne do wdrożenia, spełniających następujące warunki:

  • są mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą (status przedsiębiorcy określony zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia KE nr 651/2014), prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, z zastrzeżeniem, iż uczestnicy z dużych przedsiębiorstw mogą być uczestnikami jedynie w przypadku sektorów przemysłowych związanych z reindustrializacją ,
  • prowadzą czynną działalność (co wynika z zapisów w CEiDG / KRS) w ramach sektora chemicznego w następujących obszarach PKD: C19 – Wytwarzanie i przetwarzanie Koksu oraz Produktów Rafinacji Ropy Naftowej; C20 – Produkcja Chemikaliów i Wyrobów Chemicznych; C21 – Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych; C22 – Produkcja Wyrobów z Gumy i Tworzyw Sztucznych.
  • Planują prowadzenie działalności (mają uruchomioną procedurę wpisu do odpowiedniego rejestru) w ramach sektora chemicznego w następujących obszarach PKD: C19 – Wytwarzanie i przetwarzanie Koksu oraz Produktów Rafinacji Ropy Naftowej; C20 – Produkcja Chemikaliów i Wyrobów Chemicznych; C21 – Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych; C22 – Produkcja Wyrobów z Gumy i Tworzyw Sztucznych i mają rozpoczętą procedurę wpisu kodu PKD do CEiDG/KRS,
  • spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej.

Łącznie w Projekcie wsparciem zostanie objętych 74 przedsiębiorstwa z sektora chemii, poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji przez min 673 z 747 ich pracowników objętych wsparciem, zgodnie z rekomendacjami Sektorowej Rady, do 30.09.2023 r.

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane dla usług z BUR w formie refundacji, połączonej z zaliczką, poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych co do zasady z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), wyłącznie z opcją „współfinansowane z EFS”, dostępnych na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/, zgodnie z podpisaną przez Przedsiębiorcę umową wsparcia.

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane dla usług spoza BUR w formie wpłaty przez Przedsiębiorcę wkładu własnego na konto podane przez Operatora oraz opłaty przez Operatora kosztów usług rozwojowych Dostawcy Usług, zgodnie z podpisaną przez Przedsiębiorcę umową wsparcia.

Wsparcie w postaci systemu refundacyjno-zaliczkowego oraz w postaci opłaty usług rozwojowych udzielane w projekcie Przedsiębiorcy, podlega regulacjom dotyczącym pomocy de minimis lub pomocy publicznej na szkolenie lub doradztwo.

Wysokość dofinansowania ze środków UE 4 388 336,81 zł