Kwietniowy raport PARP „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań” przedstawia obecny obraz rynku pracy, podkreślając istotne zmiany w bezrobociu, zatrudnieniu oraz wynagrodzeniach. Analiza obejmuje również dane dotyczące ofert pracy oraz preferencji zarówno pracodawców, jak i pracowników. Stanowi to cenne źródło informacji dla przedsiębiorców oraz osób aktywnych zawodowo.

Najnowszy raport PARP przybliża aktualną sytuację na polskim i międzynarodowym rynku pracy, przedstawiając najnowsze wyniki badań oraz dominujące trendy. Z danych GUS wynika, że w marcu 2024 roku stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła 5,3%, co oznacza spadek o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim miesiącem i rokiem ubiegłym. Zgłoszono 88,1 tys. wolnych miejsc pracy, co stanowi spadek o 9,1% w porównaniu do marca 2023 roku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 12% rok do roku, osiągając 8 408,79 zł. Zatrudnienie w tym sektorze nieznacznie spadło, zarówno miesiąc do miesiąca, jak i rok do roku.

Niewielki wzrost udziału kobiet na stanowiskach wysokiego szczebla

Raport firmy Deloitte „Women in the boardroom. Budowanie kultury równości i włączającego przywództwa w radach nadzorczych i zarządach”, który wymienia w swojej publikacji PARP, wskazuje, że liczba kobiet na stanowiskach nadzorczych i zarządczych w Polsce wzrosła z 15% do 17% między rokiem 2021 a 2023. Choć to krok w dobrą stronę, parytet płci w radach nadzorczych i zarządach nadal jest daleki od osiągnięcia. W raporcie zwrócono uwagę, że w 120 radach nadzorczych z około 400 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych jest tylko jedna kobieta, co podkreśla jak niewielki jest jeszcze udział kobiet w tych kluczowych strukturach zarządzania. Pomimo wzrostu o 2 punkty procentowe w ciągu dwóch lat, reprezentacja kobiet jest nadal niewystarczająca, co wpływa na decyzje biznesowe i kulturę korporacyjną w polskich firmach.

Wśród rekomendacji raportu znajdują się działania wspierające włączające przywództwo oraz równość płci w procesach rekrutacyjnych. Sugerowane jest m.in. tworzenie włączających ofert pracy, które jasno określają równe szanse dla obu płci oraz eliminowanie barier, które mogą utrudniać kobietom awans na wyższe stanowiska. Firmy powinny również promować politykę różnorodności i włączenia na wszystkich szczeblach organizacji, w tym poprzez szkolenia z zakresu równości i przeciwdziałania dyskryminacji. Raport podkreśla, że organizacje, które przyjęły mikrokultury dostosowujące się do unikalnych potrzeb konkretnych zespołów, funkcji i lokalizacji, mają większe szanse na osiągnięcie pozytywnych wyników pracy swojej kadry oraz pożądanych wyników finansowych.

Źródło: Deloitte, data publikacji: 15.04.2024. raport do pobrania: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/kobiety-w-biznesie/articles/raport-women-in-the-boardroom-the-polish-perspective.html

Może nas czekać nieznaczny wzrost bezrobocia

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) wzrósł w kwietniu 2024 roku o 0,8 pkt, osiągając poziom 68,6 pkt, co może zapowiadać okresowy wzrost bezrobocia. Wzrost wskaźnika wynika głównie z niskiego napływu nowych ofert pracy oraz trudności w znalezieniu zatrudnienia przez bezrobotnych. BIEC, który wylicza wskaźnik, wyjaśnia, że spośród siedmiu składowych WRP, trzy oddziałują w kierunku spadku wartości wskaźnika, zapowiadając dalsze trudności na rynku pracy.

Spada również liczba osób korzystających z pośrednictwa urzędów pracy, co wskazuje na zmniejszenie efektywności tych instytucji w procesie rekrutacyjnym. Liczba bezrobotnych, którzy wyrejestrowali się z urzędów pracy z tytułu podjęcia zatrudnienia, zmalała o blisko 7% w ujęciu miesięcznym, a jednocześnie liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych spadła o blisko 8% w ciągu ostatniego miesiąca. To zjawisko może sugerować, że bezrobotni mają trudności w znalezieniu odpowiednich ofert pracy lub rezygnują z aktywnego poszukiwania pracy ze względu na brak perspektyw zatrudnienia. Wzrost wskaźnika jest także wynikiem mniejszego popytu na pracę w różnych sektorach, co jest związane z ogólnym spowolnieniem gospodarczym.

Źródło: www.biec.org, data publikacji: 30.04.2024, link do artykułu Rynek pracy kurczy się.

Praca dorywcza alternatywą dla bezrobotnych?

Wskaźnik Pracy Dorywczej dla II kwartału 2024 roku pokazuje, że zainteresowanie elastycznym modelem zatrudnienia wśród firm nie słabnie. Aż 60% firm planuje zatrudnienie pracowników dorywczych w II kwartale 2024 roku, co stanowi wzrost o 8 punktów procentowych w porównaniu do poprzedniego kwartału. Największe zapotrzebowanie na pracowników dorywczych obserwowane jest w sektorze produkcji, gdzie 66% przedsiębiorstw zgłasza potrzebę dodatkowych rąk do pracy. Równie wysokie zapotrzebowanie notuje się w sektorze logistycznym (62%) oraz handlowym (50%).

Praca dorywcza nie wydaje się być jednak dobrą opcją dla osób w wieku produkcyjnym. Raport wskazuje, że spada zainteresowanie dorabianiem, z wyjątkiem studentów, dla których praca dorywcza jest cennym źródłem doświadczenia i dodatkowych środków na wydatki. Dla studentów praca dorywcza stanowi również doskonałą okazję do zdobycia praktycznych umiejętności, które mogą być kluczowe na początku kariery zawodowej.

Wzrost zainteresowania zatrudnieniem pracowników dorywczych wśród firm może być odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynkowe oraz konieczność elastycznego dostosowania się do sezonowych wzrostów zapotrzebowania na pracowników. Firmy coraz częściej sięgają po elastyczne formy zatrudnienia, aby sprostać krótkoterminowym potrzebom bez konieczności angażowania się w długoterminowe zobowiązania pracownicze.

Źródło: www.tikrow.com, data publikacji: 16.04.2024, informacja prasowa do pobrania w zakładce Wskaźnik Pracy Dorywczej – II kwartał 2024 roku

Więcej trendów na temat rynku pracy znajduje się w najnowszym raporcie PARP.

Raport przygotowany w ramach projektu pozakonkursowego FERS pt. „Usługa infobrokeringu na potrzeby realizacji projektu Rozwój i doskonalenie systemu sektorowych rad ds. kompetencji”.