Tworzenie Regionalnego Systemu Innowacji

Cele projektu: 
utworzenie sieci Lokalnych Ośrodków Transferu Technologii i Innowacji (LOTTI), podniesienie świadomości społecznej w zakresie innowacji mając na uwadze: niewystarczający rozwój sieci instytucji wspomagających transfer wiedzy i technologii, konieczność realizacji zapisów Regionalnej Strategii Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim, istnienie barier pomiędzy sfera nauki i gospodarki, względnie niską świadomość w zakresie potrzeby i możliwości wykorzystywania w praktyce gospodarczej wiedzy i nowoczesnych technologii, potrzebę zwiększania dostępu firm do wyników badań naukowych realizowanych na uczelniach; partnerzy postanawiają podjąć następujące działania: utworzenie sieci lokalnych ośrodków transferu technologii i innowacji (LOTTI) oraz przeprowadzenie programu szkoleniowego dla tych ośrodków, stworzenie stałej platformy współpracy i wymiany informacji o usługach innowacyjnych, ofercie badawczo-rozwojowej, możliwościach transferu technologii w regionie, wspieranie procesu identyfikacji i organizowanie spotkań dla instytucji zainteresowanych współpracą w obrębie tzw. klastrów w regionie, przeprowadzenie kampanii szkoleniowej, informacyjnej i promocyjnej dotyczącej projektu i znaczenia innowacyjności wśród przedsiębiorców, pracowników naukowych, uczniów szkół średnich, studentów i absolwentów;