Dzień I - Konferencja Chemika EXPO 2021

Dzień II - Konferencja Chemika EXPO 2021

Zachodniopomorski Klaster Chemiczny "Zielona Chemia"

Jest jedynym w Polsce klastrem reprezentującym szeroko pojętą branżę chemiczną i biotechnologiczną posiadającym statut Krajowego Klastra Kluczowego. Tworząc helizę wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek usługowych, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (uniwersytetów, jednostek badawczych, jednostek samorządowych, normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) łączymy elastyczność małych firm z innowacyjnością i globalną skalą działania dużych firm.

Nasze struktury, ze względu na bardzo wysoką zdolność wykorzystywania możliwości innowacyjnych i organizacyjnych regionalnego środowiska oraz zdolność do akumulacji kapitału intelektualnego i jego efektywnego wykorzystania, wpisują się we współczesny paradygmat innowacji, jej systemowość, holistyczność i interaktywność.

Jesteśmy organizacją o wysokim poziomie umiędzynarodowienia i rozpoznawalności. Nasze zaangażowanie w tworzenie nowych międzynarodowych powiązań, wysoka aktywność projektowa oraz zaangażowanie w pracę międzynarodowych grup reprezentatywnych takich jak Bio-based Industries Consortium (BBI) czy European Chemical Regions Network (ECRN) skutkuje bardzo szeroką ofertą międzynarodową dla członków Klastra.

Wysoka dynamika zmian w branży oraz wiążące się z tym nowe potrzeby na rynku pracy w zakresie kompetencji i kwalifikacji pracowników oraz potrzeb pracodawców spowodowały konieczność tworzenia Sektorowych Rad ds. Kompetencji. W tym zakresie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia stał się liderem tworząc Sektorową Radę ds. Kompetencji Sektora Chemicznego. To reprezentatywne gremium zajmuje się ciągłym monitorowaniem zachodzących zmian i potrzeb rynku pracy branży chemicznej.