Technors Produkcja i stosowanie nowych granulatów nawozów organiczno - mineralnych z odpadów

Projekt był realizowany w ramach konsorcjum naukowego, które liczyło 5 partnerów. Jednostki biorące udział w realizacji projektu były w pełni komplementarne. Każda z tych jednostek realizowała odrębne, ale spójne zadania pozostające w zakresie jej kompetencji oraz zasobów materialnych i ludzkich. W projekcie zaplanowano cztery obszary badawcze realizowane przez wybranych członków konsorcjum w następującym układzie: • obszar badań dotyczących przygotowania wybranych odpadów do produkcji granulatów nawozowych • obszar badań dotyczący wytwarzania organicznomineralnych granulatów nawozowych • obszar badań rolno-środowiskowych • przygotowanie do wdrożenia wyników projektu

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie w rolnictwie polskim nowej technologii nawożenia roślin uprawnych polegającej na zastosowaniu granulowanych nawozów organiczno – mineralnych nowej generacji wytworzonych na bazie odpadów komunalnych, rolniczych i przemysłowych. Cele praktyczne projektu dotyczą następujących elementów; (i) wytworzenia nowej technologii produkcji granulowanych nawozów organiczno – mineralnych z materiałów odpadowych takich jak; osady ściekowe, popioły z węgla brunatnego, odpady popieczarkowe i biomasa odpadowa z biogazowni (ii) opracowanie i wdrożenie nowej technologii nawożenia w rolnictwie opartej o nawozy organiczno-mineralne, obniżającej ryzyko związane z ujemnym bilansem substancji organicznej i nadmiernym zakwaszeniem gleb uprawnych, (iii) zmniejszenie w dłuższej perspektywie kosztów gospodarczych i środowiskowych związanych z unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, przemysłowych i rolniczych W projekcie założono realizację interdyscyplinarnych zagadnień badawczych, które wpisują się tematycznie w dwa strategiczne obszary problemowe programu Biostrateg.