Trzech naukowców Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie znalazło się na listach rankingowych prestiżowego zestawienia, które opracowuje portal research.com – platforma akademicka dla profesorów i pracowników naukowych. Listy research.com zawierają nazwiska naukowców z całego świata, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. Wśród nich znaleźli się: prof. Antoni Waldemar Morawski, prof. Andrzej Błędzki oraz dr Xuecheng Chen.

 

Research.com, co roku publikuje listy rankingowe najlepszych naukowców na świecie, których nazwiska sklasyfikowane są w 17 dyscyplinach.

 

Dziewiąta pozycja w dyscyplinie „chemia”  

W gronie najlepszych naukowców na świecie w dziedzinie chemii, znalazł się prof. Antoni Waldemar Morawski zajmując 4220. miejsce w grupie autorów z całego świata, natomiast wśród Polaków uplasował się na 9. pozycji (61 ujętych w zestawieniu). Prof. Morawski pracuje w Katedrze Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej. Od lat zajmuje się badaniami w zakresie katalizy, fotokatalizy i nanotechnologii. Jest autorem lub współautorem 420 publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych. W opublikowanym zestawieniu jego indeks Hirscha wynosi 63, a liczba cytowań ponad 11 tys.   

Dwóch badaczy w gronie najlepszych naukowców w dziedzinie „inżynieria materiałowa” 

Prof. Andrzej Błędzki jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Technologii Wytwarzania (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki). Prowadzi badania w zakresie biokompozytów termoplastycznych i duroplastycznych, kompozytów samowzmocnionych, recyclingu, przetwórstwa tworzyw termoplastycznych i duroplastycznych. W zestawieniu „Top Materials Science Scientists” prof. Błędzki znalazł się na 6100. pozycji. Wśród Polaków zajął 15. miejsce na 21 ujętych w rankingu. Prof. Błędzki jest autorem lub współautorem 160 publikacji. Według twórców rankingu jego indeks Hirscha wynosi 49, a liczb cytowań ponad 19 tys.  

Prof. Xuecheng Chen uplasował się na 6857. miejscu na świecie oraz na 16. pozycji w Polsce. Dr hab. Xuecheng Chen, prof. ZUT pracuje w Katedrze Fizykochemii Nanomateriałów na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej. Prowadzi innowacyjne badania w zakresie nowych materiałów węglowych. Opublikował 185 prac. Jego indeks Hirscha wynosi 47, natomiast jego prace cytowane były ponad 7 tys. razy.  

 

Ranking research.com

Zestawienia portalu, opierają się na analizie dorobku naukowego badaczy w Google Scholar oraz Microsoft Academic Graph. Są to najbardziej znane i ugruntowane bazy bibliometryczne, dostępne dla środowiska naukowego. Twórcy rankingu biorą pod uwagę cały dorobek naukowy badaczy wg indeksu bibliometrycznego, uwzględniając takie kryteria jak: indeks Hirscha i liczbę cytowań z uwzględnieniem publikacji w czasopismach naukowych, wystąpienia podczas konferencji naukowych, a także nagrody i znaczące osiągniecia.

Dane ujęte w rankingu, obejmują wkład naukowy od stycznia 2014 do końca grudnia 2021 roku. Listy rankingowe dostępne są na stronie.