[:pl]Szanowni Państwo,

otrzymaliśmy informacje, iż zagraniczny podmiot rozsyła nieprawdziwe informacje o weryfikacji danych przez Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”. Informacje są kierowane do podmiotów zainteresowanych wydarzeniem CHEMIKA 2020, które ze względu na epidemię koronawirusa została przeniesiona na następny rok.

Podszywający się pod Klaster Zielona Chemia i CHEMIKA 2020 podmiot prosi o wypełnienie formularza aktualizacji danych, który de facto jest zamówieniem zakupu powierzchni reklamowych na nieistniejącej stronie www.

Przesłanie wypełnionego formularza związane jest z coroczną opłatą w kwocie 1.212 EUR, która jest automatycznie odnawiana co roku do momentu anulacji zamówienia z 3-miesięcznym terminem wypowiedzenia.

Zarząd Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” informuje, że Klaster nie ma nic wspólnego z wyżej wymienionymi nieuczciwymi działaniami.

[:en]Dear Sir or Madam,

we received information, that a foreign company sends a false information about verification data by the West Pomeranian Chemical Cluster „Green Chemistry”. The information is directed to the companies interest in the CHEMIKA 2020 event, which was moved to the next year due to the coronavirus epidemic.

The entity claiming to be the Green Chemistry Cluster and CHEMIKA 2020 event asks you to fill in the data update form, which in fact is an order for the purchase of advertising space on a non-existent website.

The submission of the binding filling is with an annual discount of EUR 1,212, which is renewed every year until preparation the cancelation order with a 3-month notice period.

The Management Board of the West Pomeranian Chemical Cluster „Green Chemistry” informs that the cluster has nothing to do with the above-mentioned dishonest activities.

[:]