20 kwietnia 2021 roku odbyło się drugie Zgromadzenie Ogólne w projekcie BIOBESTicide, którego konsorcjantem jest Zielona Chemia. Ze względu na obostrzenia związane z epidemią COVID-19, odbyło się zdalnie, a konsorcjanci projektu nie narażając swojego zdrowia mogli podsumować dotychczasową pracę w pierwszym roku projektu. Projekt zaplanowany jest na trzydzieści sześć miesięcy, a w pierwszych dwunastu wywiązano się z założeń przyjętych na ten okres. Jedną z ważniejszych informacji przekazanych konsorcjantom projektu był fakt o zmianie nazwy partnera koordynującego projekt: firma  wcześniej znana jako Biovitis zmieniła nazwę na Greencell, a nowym koordynatorem projektu został Benoît Keraval, ekolog mikroorganizmów oraz biogeochemik. Dzięki zaangażowaniu wszystkich konsorcjantów projekt BIOBESTicide przyczyni się do opracowania metod biokontroli skierowanych przeciwko chorobom winorośli. Zielona Chemia dziękuje pozostałym konsorcjantom projektu za dotychczasowe działania i życzy dalszej owocnej współpracy.

On April 20, 2021, the second General Assembly was held in the BIOBESTicide project in which Green Chemistry is a member of the consortium. Due to the restrictions related to the COVID-19 epidemic, it was carried out remotely, and the project partners did not risk their health to summarize their work in the first year of the project. The project is scheduled for thirty-six months, and in the first twelve, the assumptions made for this period have been met. One of the most important information given to the project consortia was the change in the name of the project coordinating partner: the company formerly known as Biovitis changed its name to Greencell, and Benoît Keraval, a microbial ecologist and biogeochemist, was appointed to become the new project coordinator. With the involvement of all consortium members, the BIOBESTicide project will contribute to the development of biocontrol methods to fight against grapevine diseases. Green Chemistry would like to thank the other project consortium members for their activities so far and wish them further fruitful cooperation.