Szanowni Państwo,

przekazujemy bardzo dobrą wiadomość 😊

W ramach realizowanego projektu „Nowoczesne kompetencje w sektorze chemicznym” Operator otrzymał dodatkowe środki z PARP na realizację usług rozwojowych w kwocie 1 668 800,00 zł.

Okres realizacji projektu został wydłużony do 30.09.2023 r.

Zapraszamy do udziału w naborach tj.: 15 września o godz. 8.00 – szczegółowe informację https://hrp.com.pl/uruchamiamy-kolejne-nabory-w-ramach-projektu-nowoczesne-kompetencje-w-sektorze-chemicznym/

Zespół Projektowy

 

Proszę o aktualizację informacji projektowych https://zielonachemia.eu/projekt-nowoczesne-kompetencje-w-sektorze-chemicznym/

 

Czas trwania projektu

01.09.2021- 30.09.2023

Cel projektu

Celem Projektu jest udzielenie wsparcia mikro, małym, średnim i dużym Przedsiębiorcom należącym do sektora chemicznego lub planujących prowadzenie działalności  w ramach sektora chemicznego (zakłada się, że maksymalnie 25% uczestników stanowić będą pracownicy dużych firm, zgodnie z definicją § 1, ust.6  do regulaminu) poprzez refundację (lub poprzez opłatę dla usług spoza BUR) usług szkoleniowych, doradczych lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym wspierających rozwój Przedsiębiorcy, w zakresie wynikającym z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do Przedsiębiorców i pracowników Przedsiębiorstw, w przypadku których RS zidentyfikowała potrzeby kompetencyjne do wdrożenia, spełniających następujące warunki:

  • są mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą (status przedsiębiorcy określony zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia KE nr 651/2014), prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, z zastrzeżeniem, iż uczestnicy z dużych przedsiębiorstw mogą być uczestnikami jedynie w przypadku sektorów przemysłowych związanych z reindustrializacją ,
  • prowadzą czynną działalność (co wynika z zapisów w CEiDG / KRS) w ramach sektora chemicznego w następujących obszarach PKD: C19 – Wytwarzanie i przetwarzanie Koksu oraz Produktów Rafinacji Ropy Naftowej; C20 – Produkcja Chemikaliów i Wyrobów Chemicznych; C21 – Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych; C22 – Produkcja Wyrobów z Gumy i Tworzyw Sztucznych.
  • Planują prowadzenie działalności (uruchomioną procedurę wpisu do odpowiedniego rejestru) w ramach sektora chemicznego w następujących obszarach PKD: C19 – Wytwarzanie i przetwarzanie Koksu oraz Produktów Rafinacji Ropy Naftowej; C20 – Produkcja Chemikaliów i Wyrobów Chemicznych; C21 – Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych; C22 – Produkcja Wyrobów z Gumy i Tworzyw Sztucznych i mają rozpoczętą procedurę wpisu kodu PKD do CEiDG/KRS.
  • spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej.

Łącznie w Projekcie wsparciem zostanie objętych 73 przedsiębiorstwa z sektora chemii, poprzez podniesienie kwalifikacji/kompetencji przez min 667 z 740 ich pracowników objętych wsparciem, zgodnie z rekomendacjami Sektorowej Rady, do 30.09.2023 r.

Całkowita wartość projektu

5 224 976,81 zł

Wysokość dofinansowania ze środków UE

4 396 176,81 zł